Raport UKE o usłudzie powszechnej

Prezes UKE przedstawia do konsultacji Raport dotyczący stanu i oceny dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

„Przepisy zmienionej ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązujące od dnia 21 stycznia 2013 r., przyznały Prezesowi UKE uprawnienie do wyznaczenia przedsiębiorcy(-ów) w przypadku, gdy faktyczne potrzeby użytkowników końcowych poszczególnych obszarów kraju, w zakresie usług wchodzących w skład usługi powszechnej, nie są zaspokajane przez rynek.

Niniejszy Raport zawiera obraz potrzeb użytkowników końcowych i przedstawia stan zapewnienia przez rynek poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej, na podstawie wszelkich danych będących w posiadaniu Urzędu (m.in. danych ankietowych, sprawozdań przedsiębiorców telekomunikacyjnych, danych z zakresu inwentaryzacji infrastruktury oraz zgłoszeń do map popytu) oraz – zgodnie z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne – ocenę w zakresie dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej tych usług.

Celem jego publikacji jest zebranie opinii zainteresowanych podmiotów, w szczególności użytkowników końcowych, w tym konsumentów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Na podstawie wyników oceny oraz wyników konsultacji zostanie przez Prezesa UKE podjęta decyzja o konieczności wyznaczenia przedsiębiorcy(-ów), z określeniem zakresu przedmiotowego i terytorialnego tego wyznaczenia, albo decyzja o braku konieczności wyznaczenia przedsiębiorcy/ów do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej.”

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.uke.gov.pl/raport-o-usludze-powszechnej-13336

Scroll to Top