Remont drogi powiatowej Nr 1035 L Klonownica – Rokitno – Berezówka od km 5+700 do km 6+050 o długości 0,350 km. […]

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-20/2011 Biała Podlaska dnia 20.05.2011

Remont drogi powiatowej Nr 1035 L Klonownica – Rokitno – Berezówka od km 5+700 do km 6+050 o długości 0,350 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa Dokumentacja uproszczona – Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.
SST.


Biała Podlaska dnia 09.06.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 16.06.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia.

 

Scroll to Top