Zakończenie projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”

W dniu 15 grudnia 2014 r. zakończono realizację projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne oraz w 15% ze środków samorządowych.

W ramach projektu został zbudowany Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w Powiecie Bialskim. SIP umożliwia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych są prezentowane w formie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzą z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej . Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów jak i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony został portal mapowy.

Szczegółowe informacje tutaj.

Scroll to Top