Spotkania konsultacyjne projektu modelu zapewniania dostępności oferty instytucji kultury: 14 i 15 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line, dotyczących projektu modelu zapewniania dostępności w instytucji kultury, wypracowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS), PFRON i Fundacja Kultury bez barier realizuje projekt „Kultura bez barier”.

W jego ramach powstaje model udostępniania oferty instytucji kultury osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Model ten następnie zostanie pilotażowo wdrożony w ramach konkursu grantowego, w którym m.in. samorządowe instytucje kultury będą mogły ubiegać się o granty w wysokości do 250 000 zł na realizację we współpracy z organizacjami pozarządowymi zadań poprawiających dostępność ich oferty.

Nabór do konkursu grantowego planowany jest na grudzień 2021, a już 14 i 15 października odbędą się w formule online spotkania konsultacyjne projektu modelu udostępniania oferty.

Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 12 października 2021 r.

Informacje o spotkaniach, projekt ww. modelu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie PFRON pod adresem https://bit.ly/2YfwkY5       

Kontakt w sprawie: tel.: 22 50 55 370,    kultura@pfron.org.pl

Więcej informacji o samym projekcie znajduje się pod  adresem: http://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Tekst: Elżbieta Skorupska Departament Administracji Publicznej

Scroll to Top