Stypendia PKP PLK S.A.

Kolejni uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach kształcący się na kierunkach technik transportu kolejowego i technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, którzy spełnili postanowienia regulaminu otrzymali z rąk przedstawiciela PKP PLK S.A. Jolanty Buczek dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów. Rodzicom wyróżnionych uczniów wręczono natomiast, listy gratulacyjne. Ta doniosła chwila miała miejsce w dniu 14 kwietnia br. W tym dniu, kolejna szóstka rodziców miała okazję, w imieniu uczniów, podpisać umowy stypendialne. Obecnie w szkole „stypendia kolejowe” będzie pobierało łącznie 33 uczniów.
Przypominamy, że powyższe stypendia przyznawane są od drugiego semestru klasy pierwszej i otrzymują je uczniowie, którzy posiadają średnią ocen co najmniej 3,5, zachowanie minimum dobre oraz ukończyli pierwszy semestr w zawodzie technik transportu kolejowego oraz automatyk sterowania ruchem kolejowym. Uczeń otrzymujący stypendium musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim z medycyny pracy. Otrzymane stypendium wiąże się z tym, że uczeń po zakończeniu nauki zobowiązuje się podjąć pracę u fundatora, tj. PKP PLK i kontynuować ją co najmniej przez okres pobierania stypendium, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Wysokość pobieranego stypendium zróżnicowana jest w zależności o poziomu nauki, tj. 300 zł w pierwszym roku nauki, 350 zł w drugim, 400 zł w trzecim i 500 w czwartym roku nauki. Powyższe kwoty wypłacane są miesięcznie w okresie od września do czerwca, z wyjątkiem pierwszego roku nauki, które wypłacane jest od lutego do czerwca.


nowi stypendyści z rodzicami
Scroll to Top