Stypendia przyznane uczniom

 

Na podstawie Uchwały nr XXIX/174/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnym prowadzonym przez powiat bialski Starosta Bialski ufundował stypendia za wyniki w nauce oraz tytuł laureata olimpiady finansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

Stypendia za wyniki w nauce, wypłacane miesięcznie, otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez powiat bialski, na okres 10 miesięcy, którzy spełnili następujące kryteria:

1)    uzyskał na koniec roku szkolnego poprzedzający rok, na który ma być przyznane stypendium:

a.       co najmniej średnią ocen 4,5,

b.      co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

c.       nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

2)    wyróżnia się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły lub klasy.

 

Ewenementem jest fakt, iż uczeń przychodzący z gimnazjum do ww. szkół spełniający poniższe warunki ma również szansę otrzymania stypendium od pierwszych dni uczęszczania do szkoły. Do tych kryteriów należą:

1)    uzyskał na świadectwie kończącym szkołę gimnazjalną:

a. co najmniej średnią ocen 4,5,

b. co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2)    uzyskał co najmniej 140 punktów w naborze do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat bialski.

 Jednocześnie uchwała zakłada również przyznanie jednorazowego stypendium uczniom, którzy  uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady dotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdzony otrzymanym dyplomem.

Wysokość przyznawanych stypendiów uzależniona jest od wysokości średniej ocen, w przypadku uczniów otrzymujących stypendia za wyniki w nauce oraz w zależności od uzyskanego tytułu, w przypadku laureatów lub finalistów olimpiad.
I tak kwota stypendium za wyniki w nauce kształtuje się następująco:

1)    4,5 – 60 zł, 

2)    4,6 – 70 zł,

3)    4,7 – 80 zł,

4)    4,8 – 100 zł,

5)    4,9 – 120 zł,

6)    5,0 – 130 zł,

7)    5,1 i wyżej – 150 zł,                                                                    natomiast za tytuł laureata lub finalisty olimpiady wynosi:

1)    za tytuł laureata – 500 zł,

2)    za tytuł finalisty – 300 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 Starosta Bialski – Tadeusz Łazowski przyznał stypendia naukowe za wyniki w nauce dla 180 uczniów z siedmiu szkół prowadzonych przez Powiat Bialski na kwotę 188 000 zł oraz 1 stypendium za uzyskanie tytułu laureata olimpiady finansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na kwotę 500 zł. Łączna wysokość przyznanych stypendiów uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 188 500 zł., w tym:

28 stypendiów za średnią ocen 4,5

16 stypendiów za średnią ocen 4,6

27 stypendiów za średnią ocen 4,7

32 stypendia za średnią ocen 4,8

15 stypendiów za średnią ocen 4,9

23 stypendia za średnią ocen 5,0

39 stypendiów za średnią ocen 5,1 i wyżej

oraz 1 stypendium za tytuł laureata olimpiady.

Ilość stypendiów przyznanym uczniom z podziałem na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim

72 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 8 130 zł/ miesiąc, w tym: 

9 stypendiów za średnią ocen 4,5

5 stypendiów za średnią ocen 4,6

8 stypendiów za średnią ocen 4,7

11 stypendiów za średnią ocen 4,8

3 stypendia za średnią ocen 4,9

13 stypendiów za średnią ocen 5,0

23 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 1 w Terespolu

21 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 940 zł/ miesiąc, w tym: 

6 stypendiów za średnią ocen 4,5

5 stypendiów za średnią ocen 4,7

6 stypendiów za średnią ocen 4,8

1 stypendium za średnią ocen 5,0

3 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej.

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach

24  stypendia za wyniki w nauce na kwotę 2 510 zł/miesiąc, w tym:

1 stypendium za średnią ocen 4,5,

5 stypendiów za średnią ocen 4,6

5 stypendiów za średnią ocen 4,7

1 stypendium za średnią ocen 4,8

6 stypendiów za średnią ocen 4,9

1 stypendium za średnią ocen 5,0

5 stypendiów za średnią ocen 5,1 i wyżej.

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim

30 stypendiów za wyniki w nauce, na kwotę 2 890 zł/ miesiąc, w tym:

8 stypendiów za średnią ocen 4,5,

4 stypendia za średnią ocen 4,6

2 stypendia za średnią ocen 4,7

4 stypendia za średnią ocen 4,8

5 stypendiów za średnią ocen 4,9

4 stypendia za średnią ocen 5,0

3 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej.

Zespół Szkół w Małaszewiczach

16 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 

1 710 zł/miesiąc, w tym:

2 stypendia za średnią ocen 4,5,

1 stypendium za średnią ocen 4,6

2 stypendia za średnią ocen 4,7

5 stypendiów za średnią ocen 4,8

2 stypendia za średnią ocen 5,0

4 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Międzyrzecu Podlaskim

1 stypendium za wyniki w nauce na kwotę 80 zł/ miesiąc za średnią ocen 4,7.

Zespól Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim

16 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 540 zł/miesiąc, w tym:

2 stypendia za średnią ocen 4,5,

1 stypendium za średnią ocen 4,6

4 stypendia za średnią ocen 4,7

5 stypendiów za średnią ocen 4,8

1 stypendium za średnią ocen 4,9

2 stypendia za średnią ocen 5,0

1 stypendium za średnią ocen 5,1 i wyżej.

1 stypendium dla finalistów olimpiady – 500 zł, wypłacane jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów starosty bialskiego znajdują się w Regulaminie udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/174/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski.

 

Scroll to Top