Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej placówek oświatowych

W dniach 11 – 12 marca br. w Lublinie kadra kierownicza szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Bialski oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w osobach: Marzenna Andrzejuk – członek Zarządu Powiatu Bialskiego, Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Monika Dadacz – inspektor ds. oświaty  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej uczestniczyli w szkoleniu nt. Efektywna ewaluacja w praktyce.

Szkolenie prowadziła pani Anna Żelazowska – Kosiorek certyfikowany trener Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, który jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński i Erę Ewaluacji.
Podczas szkolenia kadra kierownicza powiatowych szkół i poradni podniosła swoje umiejętności włączania ewaluacji do każdego działania podejmowanego w szkole, jako jego integralnego elementu, który pomaga osiągać cele, jakie sobie stawiają nauczyciele, uczniowie i inni członkowie szkolnej społeczności. Szkolenie umożliwiło uczestnikom poznanie efektywnych metod i technik badawczych, a także podniosło umiejętności wykorzystywania wyników i wniosków z ewaluacji do rozwoju uczniów, nauczycieli oraz całej szkoły bądź poradni. Dzięki przekazywanym treściom realizowanym w formie warsztatu dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, a także kierownicy internatu i filii powiatowej poradni dokonali analizy pozycji dyrektora jako promotora ewaluacji w działaniach szkoły, czyli osoby, która wspiera i inspiruje nauczycieli w ich rozwoju i w rozwoju jednostki. Ponadto szkolenie było okazją do pogłębienie wiedzy na temat wymagań państwa wobec szkół i placówek oświatowych oraz podniesienia umiejętności wykorzystywania ich do rozwoju uczniów, nauczycieli oraz całej placówki. Realizowana tematyka szkolenia, poza wymienionymi powyżej celami, opierała się również o treści rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
Szkolenie obejmowało 17 godzin dydaktycznych i w całości było finansowane przez Unię Europejską.

 

 

Scroll to Top