Upowszechnianie aktywności fizycznej – Konkurs dodacyjny

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych realizowanych w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa. Oferty można składać do 22 kwietnia 2011.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano kwotę: 21 304 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Zadania przewidziane do realizacji:

 1. Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w szczególności:
  • w środowisku wiejskim,
  • w środowisku akademickim,
  • w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych,
  • w środowisku Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
 2. Wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport;
 3. Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 4. Inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:
Przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, w tym:

 1. 1. wspierających realizację priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w szczególności dotyczących integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport;
 2. 2. promujących wolontariat w sporcie zgodnie z założeniami Europejskiego Roku Wolontariatu;
 3. 3. inicjujących i stymulujących aktywność fizyczną w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo oraz wśród osób defaworyzowanych;
 4. 4. promujących prozdrowotne, społeczne edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
 5. 5. angażujących środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i innych podmiotów.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% kosztów ogółem. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w innych konkursach).

Konkurs dotyczy ofert na zadania realizowane w drugim półroczu 2011.

Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2011 roku.

O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 31 maja 2011 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs.
źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Scroll to Top