W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

 

Na realizację w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania rodzin, w których występuje przemoc. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 16.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2014 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 496.000,00 zł.

Szczegłówy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bialej Podlaskiej

www.pcpr.powiatbialski.pl

 

Scroll to Top