Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową i grysami bazaltowymi na drogach powiatowych.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-7/2011 Biała Podlaska dnia 16.03.2011

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową i grysami bazaltowymi na drogach powiatowych.

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 04.04.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 13.04.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane.

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top