Wynik konsultacji programu współpracy z NGO 2014 rok

Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014

Propozycja zmiany

Organizacja wnioskująca

Opinia

1. Wsparcie w formie dotacji szkolnych zajęć pozalekcyjnych związanych
z upowszechnianiem kultury i sztuki,

 

Fundacja Kreacja – Magia Rąk w Białej Podlaskiej

Propozycja nie powinna być uwzględniona

Powiat bialski prowadzi 7 szkół ponadgimnazjalnych, w których, jeśli jest taka potrzeba,  w ramach art. 42 Karty Nauczyciela wykwalifikowani lub posiadający odpowiednie umiejętności nauczyciele, prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów również związane z upowszechnieniem kultury i sztuki. Owe zajęcia odbywają się także w ramach różnych pozyskanych środków zewnętrznych, ale na bazie kadry, sprzętu oraz pomieszczeń szkoły. Nie widzimy zatem potrzeby, aby organizacja pozarządowa, jako podmiot zewnętrzny, prowadziła zajęcia szkolne pozalekcyjne dla uczniów szkół, które powiat bialski prowadzi, skoro są do tego zobowiązani nauczyciele w ramach swojego wymiaru czasu pracy.

2. W rozdz. V. Programu współpracy – Formy współpracy dodać  punkt Konsultowania projektów strategicznych organizacji tożsamych z realizowanymi zadaniami Powiatu.

 

Fundacja Kreacja – Magia Rąk w Białej Podlaskiej

Propozycja nie powinna być uwzględniona.

Nie uznaje się za celowe dopisanie do  Programu  proponowanej formy współpracy. Administracja samorządowa może działać w ramach określonych przepisami prawa, a przepisy nie przewidują ingerencji w działalność organizacjipozarządowych, gdyż są one podmiotami samorządnymi.

3. „Nie przewidziano obszaru współpracy z ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz brak jest zadań z tego obszaru”

Fundacja Kreacja – Magia Rąk w Białej Podlaskiej

Propozycja nie powinna być uwzględniona.

Ze względu na brak środków nie przewidziano na rok 2014 obszaru współpracy z ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Przy planowaniu budżetu w następnych latach zostanie rozważona możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi w w/w zakresie.

4. W rozdz. I. Skorowidz użytych w uchwale pojęć w ust. 1 po pkt 10 dodać pkt 11 w brzmieniu: „Program – należy przez to rozumieć Program współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014.”

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Regionalny Oddział w Lublinie,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Filia w Lubartowie

Propozycja uwzględniona.

Proponowany zapis czyni przejrzystym skrót „Program”  kilkakrotnie używany w dokumencie.

5. W rozdz. II Cele programu w ust. 2 kropkę w pkt 6 zastąpić przecinkiem i dopisać pkt 7 w brzmieniu „7) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej.”

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Regionalny Oddział w Lublinie,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Filia w Lubartowie

Propozycja nie powinna być uwzględniona.

Powyższe działanie w pierwszej kolejności będzie ujęte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022.

PCPR posiada Wieloletni Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 – 2016. W roku 2014 zostaną naniesione w nim zmiany poprzez dopisanie działania pt. „działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia”.

6. W rozdz. V. Formy współpracy w pkt 4 wykreślić  wyrazy „Rady Powiatu w Białej Podlaskiej”, a wpisać „Nr L/257/2010 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.”

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Regionalny Oddział w Lublinie,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Filia w Lubartowie

Propozycja uwzględniona.

Zapis uzupełnia źródło uchwały przywoływanej w dokumencie.

 

7. W rozdz. XI Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji po wyrazach „w art.3, ust.3″ wprowadzić zapis „ ustawy, zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Nr L/257/2010 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.”

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Regionalny Oddział w Lublinie,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Filia w Lubartowie

Propozycja uwzględniona.

Proponowany zapis poprawia przejrzystość dokumentu.

Scroll to Top