Zakończenie samooceny w ramach metody CAF

W okresie od 8 października br. do 8 listopada 2011 r. w Starostwie Powiatowym przeprowadzony był proces samooceny w oparciu o metodę CAF. Samoocena została dokonana przez Grupę Samooceny, w skład której weszli pracownicy urzędu.

W toku samooceny, Urząd poddano ocenie w oparciu o 9 kryteriów potencjału i wyników:
• kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
• kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.
Zgodnie z przyjętą metodologią oceny, w ramach każdego z ocenianych kryteriów, organizacja może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w zależności od stopnia spełniania opisanych warunków szczegółowych.
 Na podstawie wyników oceny określono obszary wymagające poprawy (słabe strony) i mocne strony urzędu. Wyniki samooceny będą stanowiły podstawę do sporządzenia projektu planu doskonalenia działania Urzędu. Uczestnictwo w tym projekcie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie konkursowym MSWiA, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego realizacja rozpocznie się w IV kwartale 2011 r.
Łączna kwota alokacji przewidzianej na konkurs wynosi 50 000 000 zł.

Scroll to Top