Zakup i dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm na drogę powiatową Nr 1119L

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3424.7.2012  Biała Podlaska dnia 09.07.2012

Zakup i dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm na drogę powiatową Nr 1119L Sitno – Szachy w m. Utrówka – 3870 ton.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 23.07.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top