Zarząd Powiatu z absolutorium

Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2016 i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.

W trakcie rozpatrywania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, przewodniczący Zarządu – Starosta Bialski Mariusz Filipiuk przedstawił w swoim wystąpieniu, na jakie cele w ubiegłym roku wykorzystywane były środki z budżetu powiatu bialskiego. Ubiegłoroczny budżet po stronie dochodów ukształtował się na poziomie 85.429.576,71 zł (wskaźnik realizacji dochodów 97,1), zaś wydatki wykonane wyniosły 85.508.177,23 (wskaźnik realizacji 94,1). W strukturze wydatków przeważały koszty zadań oświaty (23,3%), pomocy społecznej (26,3%) oraz administracji (12,5%). Na modernizację dróg Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował 5.088.430,10 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano liczne prace na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych. Starostwo dofinansowało i było współorganizatorem licznych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Zrealizowano również wiele projektów tj. Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla Serca”, dodatkowo udało się zrealizować kilka zadań inwestycyjnych i remontowych w szkołach prowadzonych przez powiat. W coraz szerszym zakresie merytorycznym powiat realizuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z budżetu udzielono w minionym roku dotacji na kwotę 2.889.399,03 zł. Z dotacji korzystały podmioty działające między innymi w sferze: pomocy społecznej (Dom Pogodnej Starości w Kodniu, domy dziecka, stowarzyszenia rodzinne), czy też kultury fizycznej i turystyki.

Na sesji przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującą przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami oraz opinie Komisji Rewizyjnej i komisji stałych. Rozpatrywanie sprawozdania zwieńczone zostało głosowaniem nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2016 rok, która została podjęta jednogłośnie.

Następnie Rada Powiatu rozpatrzyła wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja wnioskuje do Rady Powiatu w Białej Podlaskiej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016 rok, po czym przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2016 rok została podjęta przez radnych jednogłośnie.

 

Scroll to Top