Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w Chełmie odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

 W trakcie obrad zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami: Zarządu z działalności za 2013 rok, finansowym SSERB za rok obrachunkowy 2013 oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Stosownymi uchwałami Walne Zgromadzenie przyjęło w/w sprawozdania.
Uchwalono również budżet SSERB na 2014 rok.
W posiedzeniu uczestniczyła Bożenna Kaliszuk – dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej

Scroll to Top