Dobre, bo Bialskie 2012

W piątek 13 stycznia 2012 roku odbyła się już po raz dwunasty gala wręczenia statuetek „Dobre, Bo Bialskie”.
Po raz pierwszy podczas gali rozstrzygnięto również konkurs „Gmina – lider samorządności”. Pierwsze miejsce zajęła gmina Wisznice. Drugie miejsce zajęła gmina Piszczac, natomiast trzecie przypadło ex aequo gminie Rokitno i miastu Terespol. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymali okolicznościowe grawertony i dyplomy. Na czwartym miejscu znalazły się gminy Konstantynów i Terespol oraz miasto Międzyrzec Podlaski. Piąte miejsce przypadło gminom Drelów i Tuczna.
Podczas uroczystości odznaczono również najlepszą bibliotekę w powiecie bialskim. Została nią Gminna Biblioteka Publiczna z Drelowa.

Laureaci „Dobre, bo Bialskie 2012″

Bank Spółdzielczy w Łomazach

Bank Spółdzielczy w Łomazach w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od dnia 01.01.2002 roku w wyniku dokonanej w latach 1999-2001 konsolidacji banków, stosowanie do zapisów Ustawy o bankach spółdzielczych i zrzeszających.
Aktualnie teren działania Banku Spółdzielczego obejmuje tereny gmin Kodeń, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Rokitno, Sławatycze oraz miasto Terespol, gdzie posiada swoje oddziały. Ponadto Bank prowadzi działalność poprzez Filię w Białej Podlaskiej zlokalizowaną na terenie składnicy maszyn (Vineta).
Stosownie do statutu Bank ma możliwość prowadzenia działalności na terenie całego województwa lubelskiego.
Bank zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Bank Spółdzielczy w Łomazach oprócz działalności finansowej szeroko angażuje się
w działalność społeczno-wychowawczą lokalnych środowisk na terenie całego powiatu bialskiego. W ramach tej działalności, w różnych formach wspierane są inicjatywy:
– Ochotniczych Straży Pożarnych,
– organizacji sportowych,

– ośrodków kultury w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez masowych i okazjonalnych np. dni miejscowości, dożynki, itp.,
– lokalnych zespołów amatorskich,
– szkół,

– organizacji pozarządowych w zakresie działalności charytatywnej i wiele innych.Dobre wyniki finansowe, otwartość na potrzeby Klientów lokalnych środowisk, oferowanie nowoczesnych form usług finansowych dają dobry wizerunek Banku.
Zadania Banku realizowane są przez 55 osobowy zespół pracowniczy o wysokich kwalifikacjach, w pełni zaangażowany w rozwój jednostki.

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Dyrektor – Krystyna Czyżewska

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu bialskiego przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających całodobowej opieki. Misją Domu jest zapewnienie godnego życia w atmosferze domu rodzinnego.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Ponadto umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc
w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności intymność, godność oraz stopień fizycznej i psychicznej.
Do dyspozycji mieszkańców w pawilonach mieszkalnych przygotowane zostały pracownie terapeutyczne: gospodarstwa domowego, pracy w sznurku, komputerowa, tkacka, stolarnia oraz biblioteka, świetlica, pokoje dziennego pobytu i kaplica. Prowadzone są w nich również zajęcia muzyczne i artystyczne. Terapia zajęciowa służy przede wszystkim wypełnieniu czasu wolnego mieszkańców, podtrzymaniu umiejętności i utrzymaniu aktywności, sprawności fizycznej i umysłowej.
Celem Domu jest również przystosowanie dzieci niepełnosprawnych do życia
w rodzinie i społeczeństwie poprzez stymulację rozwoju emocjonalnego, fizycznego
i umysłowego. Dzieci realizują obowiązek szkolny uczęszczając do szkoły specjalnej, ośrodka wychowawczego oraz uczestniczą w nauczaniu indywidualnym prowadzonym na terenie Domu Pomocy Społecznej.
W celu pozyskiwania różnych źródeł finansowania działalności Domu powołane zostało Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Stokrotka”, którego celem jest przede wszystkim wspieranie zadań Domu, udzielanie pomocy we wszystkich możliwych formach osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Stowarzyszenie daje większą możliwość opracowywania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, co pozwala na znaczne uzupełnianie budżetu i realizację zadań ze środków pozabudżetowych.
Podczas IX Edycji „Wawrzynu Podlasia” Dom Pomocy Społecznej w Kozuli otrzymał nagrodę specjalną za całokształt pracy. W 2007 roku w konkursie „Przyjazny Pracodawca Roku” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie Dom Pomocy Społecznej w Kozuli zajął pierwsze miejsce w okręgu lubelskim.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim

Dyrektor – Ireneusz Stolarczyk
Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych – Wiesław Zaniewicz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim zabezpiecza świadczenia zdrowotne dla ponad 52 000 mieszkańców miasta Międzyrzec Podlaski
i okolicznych gmin. Z usług zakładu korzysta coraz więcej pacjentów z całego kraju, jak również z Białorusi, Ukrainy oraz krajów UE.

Świadczenia zdrowotne wykonuje na bazie 135-łóżkowego Szpitala Powiatowego
i Przychodni Specjalistycznej.
Ważnym atrybutem międzyrzeckiej placówki służby zdrowia jest posiadanie działów diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, izby przyjęć, rehabilitacji, centralnej sterylizacji, bloku operacyjnego zlokalizowanych w kompleksie szpitalnym, wyposażonych
w nowoczesny sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną, co gwarantuje kompleksowość, wysoką jakość, szeroki asortyment, precyzję i wiarygodność udzielanych świadczeń zdrowotnych.
W ocenie Konsultantów Wojewódzkich poszczególnych specjalności SP ZOZ Międzyrzec Podlaski to placówka spełniająca wymogi i standardy nowoczesnego lecznictwa.
SP ZOZ ma wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2008 potwierdzony Certyfikatem CSQ NET ważnym do 2012 roku. Aktualnie zakład przygotowany jest do ponownej oceny spełniania standardów akredytacyjnych i zabiega o aktualizację statusu szpitala akredytowanego.
Polityka zarządzania prowadzona przez zakład od kilku lat owocuje zmianą wizerunku szpitala na szpital nowoczesny, przyjazny dla pacjentów oraz pracowników. Ostatnie inwestycje w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną oraz bazę lokalową, poprawiły dostępność lokalnej społeczności do wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Efektywna polityka zarządzania finansami zakładu pozwoliła nie tylko uzyskać w okresie ostatnich lat dodatni wynik finansowy, ale także wygenerować znaczne środki na inwestycje w SPZOZ.
Najważniejsze inwestycje przeprowadzone w ostatnich dwóch latach, usprawniające zarządzanie i podnoszące jakość świadczonych usług:
a) Kompleksowa informatyzacja szpitala;
b) Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej – zakup trzech aparatów RTG wraz
z ucyfrowieniem oraz systemem RIS/PACS;
c) Termomodernizacja pawilonów Chirurgicznego i Położniczo – Ginekologicznego;
d) Budowa szybu windowego oraz montaż windy szpitalnej w Pawilonie Chirurgicznym;
e) Kompleksowy remont Oddziału Położniczo – Noworodkowego;
f) Kompleksowy remont Oddziału Chirurgicznego;
g) Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby utworzenia Zakładu Diagnostyki Endoskopowej;
h) Zakup aparatury:
• Aparat USG „Echo serca”;
• Aparat do znieczulania;
• Czterostanowiskowa stacja intensywnego nadzoru;
• Wyposażenie Sali Pooperacyjnej na Oddziale Chirurgicznym w zintegrowany system monitowania funkcji życiowych;
• Zestaw endoskopowy (gastroskop, endoskop, tor wizyjny);
• Aparatura do kompleksowej sterylizacji sprzetu endoskopowego;
• Stół operacyjny, defibrylatory, respiratory, aparaty EKG;
i) Adaptacja i modernizacja pomieszczenia na pokój badań wysiłkowych.

Wykorzystanie środków unijnych:
a) Zakup jezdnego aparatu RTG typu „ramię C” do prześwietleń śródoperacyjnych;
b) Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala (Oddział Wewnętrzny oraz Dziecięcy);
c) Adaptacja pomieszczeń po pralni wraz z wyposażeniem na Oddział opieki długoterminowej;
d) Zakup trzech aparatów RTG wraz z ucyfrowieniem oraz systemem RIS/PACS;
e) Termomodernizacja pawilonów: Chirurgicznego i Położniczo – Ginekologicznego;
f) Zakup sprzętu medycznego oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie danymi SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

OSIĄGNIĘCIA:

a) Certyfikat „Rzetelni w ochronie zdrowia 2011 woj. lubelskiego”;
b) Dyplom za uzyskanie bardzo dobrych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości
i mechanizmów oporności na leki czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO w latach 2006 – 2010;
c) Uzyskany tytuł „Szpital z sercem” – w akcji prowadzonej przez Telekomunikację Polską, „Gazetę Wyborczą” i miesięcznik „Dziecko”;
d) Oddział Dziecięcy Szpitala spełnia kryteria programu „szpitali motylkowych” i „szpitala
z sercem”.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe
„TRANSBET”

Właściciel – Marian Wojtiuk

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „TRANSBET” z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Grzybowej 52A prowadzi działalność gospodarczą od 1991 r.
Posiada dwie bazy w Białej Podlaskiej i Małaszewiczach Dużych. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia około 80 pracowników. Dzięki pracy i zaangażowaniu kadry wciąż się rozwija i poszerza działalność.
TRANSBET jest nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w robotach drogowych w szerokim tego słowa znaczeniu: nawierzchniach z betonu asfaltowego, SMA, kostki brukowej, podbudowach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (m.in. z gruntu stabilizowanego cementem), remontach dróg i chodników, modernizacji ciągów komunikacyjnych, robotach ziemnych, robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg.
Wizytówką firmy jest wiele ukończonych inwestycji zarówno dla inwestorów prywatnych jak i tych wykonanych w wyniku procedury zamówień publicznych. Swoje zadania firma wykonuje współpracując z gminami i powiatami głównie z terenu woj. lubelskiego.
W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój firmy, co pomnożyło jej majątek trwały.
Posiada nowoczesną Wytwórnię Mas Bitumicznych, węzły betoniarskie, oraz laboratorium dla prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót. W roku 2011 wprowadzono Zakładową Kontrolę Produkcji. Przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat Jakości.
Obecnie, dysponują nowoczesnym, specjalistycznym parkiem maszynowo – sprzętowym, własną bazą transportową, jak również doskonale wykształconą kadrą inżynieryjno – techniczną dbającą o najwyższą jakość usług spełniających normy europejskie, przedsiębiorstwo jest w stanie wykonywać powierzone zadania przy całkowitej kontroli jakości wykonywanych robót, kosztów realizacji oraz ich terminowości. Aby sprostać wymaganiom prężnie rozwijającego się rynku budownictwa drogowego stale udoskonalana jest jakość produktów poprzez modernizację i doposażenie firmy w sprzęt techniczny i maszyny budowlane najnowszych technologii.
Przedsiębiorstwo pomaga finansowo wielu instytucjom charytatywnym i wspomaga przedsięwzięcia podejmowane przez środowiska kombatanckie oraz organizuje imprezy integracyjne swoim pracownikom.
Nadrzędnym celem, który przyświeca działalności firmy jest ciągłe podnoszenie poziomu usług.

 

Gmina Wisznice
„Gmina – Lider Samorządności”

Wójt Gminy – Piotr Dragan

Na gminę Wisznice składa się łącznie 16 sołectw zajmujących obszar 17 300 ha
zamieszkałych przez 5 443 osoby.
Wisznice są gminą wiejską o charakterze w głównej mierze rolniczym, która posiada potencjał turystyczny, głównie agroturystyczny. Nieskażone środowisko i piękne walory krajobrazowe są niezaprzeczalnym i niepodważalnym atutem gminy. Obok atrakcji krajobrazowo-przyrodniczych sprzyjających wypoczynkowi, Wisznice posiadają wiele zabytków historycznych, ściśle powiązanych z przeszłością tych terenów.
Gmina Wisznice jest inicjatorem partnerskiego porozumienia „Dolina Zielawy”. Samorządy pięciu gmin – Wisznic, Sosnówki, Jabłonia, Podedwórza oraz Rossosza podjęły współpracę w celu rozwoju oraz wspólnej promocji swoich gmin na terenie województwa
i kraju. Pomysł ten narodził się w połowie 2007 r., a pierwsze partnerskie porozumienie – umowa o współpracy została podpisana 15 kwietnia 2008 r. i obejmowała wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej Działania 5.2 – Lokalny Układ Transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wraz z upływem czasu i w miarę rozpisywanych konkursów partnerstwo składa kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji na terenie 5 gmin. Elementem łączącym geograficznie te strony jest rzeka Zielawa przepływająca przez ten obszar i to od niej porozumienie wzięło swoją nazwę: OBSZAR TURYSTYCZNY DOLINA ZIELAWY.
Ostatnie 4 lata gminy Wisznice to czas pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej oraz inwestycji w rozwój człowieka już od najmłodszych lat. I tak gminie udało się w 2009 r. zrealizować lub zacząć realizować następujące projekty:
 „Równe szanse”:
 „Nowe szanse – nowe możliwości”:
 – „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”:
 „Nowoczesna gospodyni – program szkoleń dla gospodyń ze wsi Dubica”:
 „Budowa dróg łączących drogę wojewódzką Nr 812 z drogą krajową Nr 63
w miejscowości Wisznice”
 „Budowa drogi gminnej nr 101262 L „Skośna” Polubicze Wiejskie II – Polubicze Dworskie, Gmina Wisznice”:
 „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego „Dolina Zielawy”:
 „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego „Dolina Zielawy” – II etap:
 „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Wisznice”:
 Czysta energia w „Dolinie Zielawy”:
 „Remont i adaptacja na lokalne centrum kultury świetlicy wiejskiej w Polubiczach Wiejskich Pierwszych wraz z zagospodarowaniem w centrum miejscowości”:
 „Kompleksowa regulacja gospodarki wodno – ściekowej gminy Wisznice”:

Dostrzegając potencjał turystyczny gmina Wisznice inwestuje w rozwój kultury
i ochronę zabytków. W ramach troski i dbałości o ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego
w Wisznicach przystąpiła do realizacji następujących projektów:
 „Renowacja i przystosowanie na cele kulturalne zabytkowej cerkwi unickiej pw. Św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach”,
 Renowacja zabytkowego cmentarza w Wisznicach,
 „Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego „Dolina Zielawy”.

Niewątpliwym sukcesem gminy jest zajęcie IV-go miejsca w województwie lubelskim
w ubiegłorocznej edycji rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto organizowanego przez Gazetę Prawną (w 2008 r. gmina Wisznice zajęła III miejsce). Ranking ten wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. W odniesieniu do edycji z 2007 r. Wisznice awansowały aż o 47 miejsc. Ponadto w rankingach publikowanych przez dziennik „Rzeczpospolita” gmina znajduje się w czołówce w woj. lubelskich pod względem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europejskich. Ważnym wyróżnieniem jest też przyznany w 2010 r. „Wawrzyn Podlasia” w kategorii Gmina Gospodarna – za efektywne pozyskiwanie środków europejskich i rozwój.
Należy również zauważyć, że budżet gminy Wisznice w ubiegłych latach kształtuje na poziomie 50% wydatki na inwestycje.

 

Scroll to Top