Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego

Celem głównym projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. W ramach projektu przewidywane jest zatrudnienie 2 doradców klimatycznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej
oraz przeszkolenie ich w celu uzyskania wymaganych kompetencji w zakresie doradztwa dotyczącego racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom występujących zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym racjonalnego gospodarowania wodą i podnoszenia świadomości dotyczącej potrzeby ograniczenia odpływu wody opadowej oraz jej magazynowania, wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), efektywności energetycznej, magazynowania i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Ponadto w każdej gminie leżącej na terenie powiatu bialskiego zostaną zorganizowane 2 spotkania w formie warsztatów edukacyjnych propagujących nowe wzorce postępowania
w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Warsztaty skierowane będą do wszystkich zainteresowanych grup (mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych itp., a także przedstawicieli poszczególnych JST z terenu powiatu).

W projekcie przewidziano także organizację konferencji o charakterze informacyjno – edukacyjnym. Konferencja zostanie zorganizowana w celu propagowania nowych wzorców postępowania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej a także działań związanych
z budowaniem świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.

Scroll to Top