Konkurs WFOŚiGW w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza konkursowy wybór przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2014 roku.

W konkursie mogą uczestniczyć w szczególności:

– samorządy wszystkich szczebli,

– szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe (za pośrednictwem organów prowadzących),

– państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,

– organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska,

– jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo – badawcze, jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska,

– osoby prawne, których jedynym z zadań statutowych jest m. in. działalność oświatowo – wychowawcza (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska.

 

Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć:

– dodatkowej (pozaprogramowej) edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych,

– edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,

– wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej,

– innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego poprawy.

 

Termin składania wniosku upływa 30 kwietnia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl w zakładce Obsługa beneficjentów oraz w sekretariacie WFOŚiGW w Lublinie i biurach terenowych.

 

 

 

Scroll to Top