Powiat Bialski podpisał umowę na scalanie gruntów

W dniu 09 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim o przyznaniu pomocy na scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa dotyczy scalenia gruntów obrębu Żeszczynka w gminie Sosnówka. Przyznana Powiatowi Bialskiemu w/w umową kwota pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji  wynosi 8 728 381 zł, która widnieje na symbolicznym czeku. Całkowity koszt operacji wynosi 13 717 401 zł w tym: koszty prac scaleniowych 4 518 673 zł i koszty zagospodarowania poscaleniowego 9 198 728 zł. Jeszcze w miesiącu październiku 2019 r. zostanie podpisana umowa pomiędzy Powiatem Bialskim a Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie na wykonanie prac scaleniowych na wyżej wymienionym obiekcie. Powierzchnia objęta scaleniem wynosi 1613,8119 ha a termin zakończenia prac określono na 31 maja 2022 r. Po zakończeniu prac scaleniowych i sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej realizowane będzie zagospodarowanie poscaleniowe w tym: budowa i przebudowa dróg.

Scroll to Top