Spotkanie robocze wójtów i burmistrzów powiatu bialskiego

          28 czerwca 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji projektu informatycznego „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód”. Wzięli w nim udział Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Jan Bajkowski – wicestarosta bialski, Stefan Klimiuk – skarbnik powiatu, Henryk Marczuk – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, burmistrzowie, wójtowie powiatu bialskiego oraz przedstawiciel Rady Powiatu Radny Daniel Dragan.

Po oficjalnym przywitaniu starosta Tadeusz Łazowski krótko omówił założenia i korzyści płynące z realizacji projektu informatycznego „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód”, który stwarza możliwość bezpłatnego dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym projektem. W zasięgu sieci znajdzie się 95% obszaru czterech powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i lubartowskiego. Starosta poinformował zebranych co dotychczas udało się już zrobić i jakie procedury pozostały jeszcze do zrealizowania. Następnie starosta przekazał głos Henrykowi Marczukowi dyrektorowi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, który przedstawił aktualny stan realizacji projektu i omówił stronę finansową. Z analizy ofert na wykonawstwo projektu wynika, iż pierwotna wartość projektu zostanie przekroczona o 1 191 657,88 zł. Będą to koszty niekwalifikowane. Rozstrzygnięcie przetargu będzie możliwe pod warunkiem zgody wszystkich gmin na partycypację w tych kosztach. Na powiat bialski koszty niekwalifikowane wyniosą 449 135,85 zł i będą rozliczane wskaźnikiem liczby mieszkańców gminy w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Zaproponowano podpisanie nowego porozumienia w sprawie finansowania projektu, które uporządkuje wszelkie kwestie związane ze stroną finansową przedsięwzięcia i wprowadzi przejrzystość zasad rozliczeń.
           Propozycja podpisania porozumienia została poddana głosowaniu. Żaden z obecnych na naradzie wójtów i burmistrzów nie zgłosił sprzeciwu, co oznacza jednogłośne przyjęcie propozycji dalszego udziału w projekcie i jego finansowania.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Rady Powiatu Daniela Dragana, który przedstawił informację nt. Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013. Celem głównym Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Swoim zasięgiem Program obejmie:
• w Polsce podregiony: białostocko-suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, krośnieńsko-przemyski, a także jako tzw. regiony przyległe: podregion łomżyński, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski;
• na Białorusi obwody: brzeski, miński (7 zachodnich rejonów: Miadel, Vileika, Molodechno, Volozhin, Stolbtsy, Niesvizh, Kletsk) i grodzieński oraz jako regiony przyległe: wschodnia część obwodu mińskiego oraz obwód homelski;
• na Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki oraz jako regiony przyległe: obwód tarnopilski, rówieński, iwanofrankowski.
Program przewiduje następujące tematy współpracy:
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego
Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
Działanie 1.2. Rozwój turystyki
Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru
Priorytet 2. Poprawa jakości życia
Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice
Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych
Całkowity budżet Programu na lata 2007-13 to 186,2 mln EUR. Ponad 60% tej kwoty, tj. 114,4 mln EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wysokość dofinansowania projektów. Przewidywany poziom dofinansowania projektów to 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Potencjalnymi beneficjentami programu będą instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony.
Podsumowując spotkanie, zarówno starosta jak i dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego nakłaniali burmistrzów i wójtów do wykorzystywania Elektronicznych Skrzynek Podawczych do kontaktu gmin z powiatem. Sugerując iż jest to sposób bardziej przystępny i tańszy od standardowych rozwiązań, np. poprzez pocztę.
Kończąc spotkanie starosta podziękował zebranym za przybycie i zachęcił do zakupu wydawnictw promujących powiat bialski i województwo lubelskie.

Scroll to Top