Termorenowacja budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim.

OA.I.3421-11/07

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 

Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia: „Termorenowacja budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim.”


Biała Podlaska 23.08.2007

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OA.I.3421-11/07 w trybie negocjacji bez ogłoszenia na termorenowację budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2007 r. zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na termorenowację budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim, wybrana została oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 37, z ceną (brutto): 633713,42 zł.

Oferta niniejszego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i została złożona jako jedyna w postępowaniu o zamówienie publiczne.


Biała Podlaska 12.09.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF

Scroll to Top