Dzierżawa kopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i pełnym serwisem naprawczym przez Wydzierżawiającego

 OA.272.4.4.2013.BS

O G Ł O S Z E N I E  P R Z E T A R G U
z dnia 22 sierpnia 2013

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg w postępowaniu o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, pod nazwą: „Dzierżawa kopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i pełnym serwisem naprawczym przez Wydzierżawiającego.”

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska, dnia 09.09.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

Dzierżawa kopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i pełnym serwisem naprawczym przez Wydzierżawiającego

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.29.2011.MM Biała Podlaska  dnia 04.11.2011

 

Dzierżawa  kopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i pełnym serwisem naprawczym przez Wydzierżawiającego.

 

 

Scroll to Top