Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka

Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów i poprawa parametrów technicznych sieci dróg transportu rolnego poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Pogorzelec i Dębów (działka 84).
Koszt realizacji operacji: 5 750 445,87 zł  – w tym 5 685 835,05 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi  3 617 896,01 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM03000009/16 zawarta dnia 19 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Bialskim.

Zadanie „Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.

Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 2 067 939,04 zł, co stanowi 36,37%, całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 5 685 834,05 zł. Pozostałe środki, tj. 64 610,82 zł stanowią koszty niekwalifikowalne.

Zadanie „Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” podzielone zostało na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1223), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM03000009/16 zawarta dnia 19 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Powiatem Bialskim.

Scroll to Top