Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” to poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych a także wydzielenie bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

Scalanie gruntów prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 t. j.).

Celem scalania gruntów, zgodnie z tą ustawą jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Operacja realizowana jest jako zadanie pn. „Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie”

Całkowita wartość zadania wynosi – 5 037 289 zł, w tym koszty prac scaleniowych – 2 224 089 zł i koszty zagospodarowania poscaleniowego  – 2 813 200 zł.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0003-6502-UM0300009/16 została zawarta w dniu 19 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim. Zgodnie z tą umową Powiatowi Bialskiemu została przyznana pomoc finansowa w wysokości 5 037 289 zł, która stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji wynosi 3 205 226 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Pozostała kwota stanowiąca 36,37 % tj. 1 832 063 zł jest finansowana ze środków krajowych budżetu państwa. Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację tego typu operacji są przekazywane w formie dotacji celowej.

Powierzchnia gruntów objęta scaleniem wynosi 938,26 ha.

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów ( działka nr 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego.

Wykonawcą prac scaleniowych jest Wojewódzkie Biurem Geodezji w Lublinie.

Termin zakończenia prac scaleniowych – do 30 sierpnia 2019 r.

Po zakończeniu prac scaleniowych i sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej realizowane będzie zagospodarowanie poscaleniowe w tym: budowa i przebudowa dróg.

Scroll to Top