Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” to poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych a także wydzielenie bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

Scalanie gruntów prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 t. j.).

Celem scalania gruntów, zgodnie z tą ustawą jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Operacja realizowana jest jako zadanie pn. „Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie”

Całkowita wartość zadania wynosi – 13 717 401 zł, w tym : koszty prac scaleniowych 4 518 673 zł i koszty zagospodarowania poscaleniowego 9 198 728 zł.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0018-6502-UM0300021/19 została zawarta w dniu 09 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim. Zgodnie z tą umową Powiatowi Bialskiemu została przyznana pomoc finansowa w wysokości 13 717401 zł, która stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji wynosi 8 728 381 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Pozostała kwota stanowiąca 36,37 % tj. 4 989 020 zł jest finansowana ze środków krajowych budżetu państwa. Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” są przekazywane w formie dotacji celowej.

Powierzchnia gruntów objęta scaleniem wynosi 1613,8119 ha.

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka, gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Żeszczynka, gmina Sosnówka w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.), natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego.

Wykonawcą prac scaleniowych jest Wojewódzkie Biurem Geodezji w Lublinie

Termin zakończenia prac scaleniowych – do 15 października 2022 r.

Po zakończeniu prac scaleniowych i sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej realizowane będzie zagospodarowanie poscaleniowe w tym: budowa i przebudowa dróg.

Scroll to Top