Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości dokumenty

WYSTAWIONY DOKUMENT NALICZENIA OPŁATY STANOWI PODSTAWĘ DO DOKONANIA OPŁATY, PROSIMY O NIE DOKONYWANIE OPŁAT BEZ WYSTAWIONEGO DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁATY

INFORMACJA

W ramach przedsięwzięcia „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” współfinansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne oraz w 15% ze środków samorządowych.

W ramach projektu został zbudowany Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w Powiecie Bialskim. SIP umożliwia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane opisowe z różnych baz danych są prezentowane w formie cyfrowej. Mapy źródłowe pochodzą z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Do przeglądania map i danych opisowych, zarówno dla pracowników urzędów jak i dla zewnętrznych użytkowników uruchomiony został portal mapowy.

Utworzony SIP stanowi podstawę rozwoju elektronicznej administracji i e-Urzędu. W ramach rozwijania SIP na stronie Geoportalu Powiatowego zostały wprowadzone usługi związane z obsługą online:

 • inwestorów i projektantów,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • geodetów,
 • komorników sądowych,
 • nieodpłatnego pozyskiwaniem danych zgromadzonych w rejestrach publicznych.

Geoportal powiatu bialskiego: powiat bialski.geoportal2.pl został wyposażony w moduł płatności on-line, pozwalający na szybkie, wygodne i bezpieczne wnoszenie opłat za zasoby geodezyjne. Działanie modułu płatności polega na automatycznym przekazaniu danych do banku, gdzie po zalogowaniu oczekuje wypełniony wszystkimi potrzebnymi danymi przelew. Po dokonaniu płatności Geoportal może w sposób automatyczny udostępnić wymagany zasób geodezyjny i kartograficzny, co znacząco usprawni pracę ośrodka. Moduł płatności on-line wypełnia wymóg udostępnienia płatności elektronicznych, Urząd otrzymuje wpłatę bezpośrednio od geodety wraz ze wszystkimi danymi identyfikującymi płatnika.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Pliki do pobrania:

Ewidencja Gruntów i Budynków
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu i Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Karta Sprawy –  .pdf
 • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu – .xlsx, .pdf
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – .xlsx, .pdf
 
INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) osoby niebędące właścicielami nieruchomości, by uzyskać wypisy bądź wyrysy, kopie map ewidencyjnych z ewidencji gruntów i budynków muszą wykazać swój interes prawny. Przywołanie jako podstawy uzyskania dokumentów z ewidencji gruntów art. 181 ust. 6 pkt 2, art. 155 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) lub art. 47 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.) nie zwalnia od wykazania interesu prawnego. Dlatego podmiot ubiegający się o otrzymanie w/w dokumentów powinien załączyć do wniosku:

 • kopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień zawodowych (egzemplarz do złożenia do teczki)
 • kserokopię umowy lub pełnomocnictwo właściciela działki do pobrania materiałów z ewidencji (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej).

Nie złożenie dokumentów wraz z wnioskiem traktowane jest jako nie wykazanie interesu prawnego i skutkuje odmową wydania dokumentów

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

 • Karta Sprawy –  .pdf
 • Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków – .xlsx, .pdf

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

 • Karta Sprawy –  .pdf
 • Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – .doc, .pdf

Wniosek o potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego

 • Karta Sprawy –  .pdf
 • Wniosek o potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego – .doc, .pdf

Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Karta Sprawy –  .pdf
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – .xlsx, .pdf

Wykonywanie robót geodezyjnych

 • Karta Sprawy –  .pdf
 • Zgłoszenie prac geodezyjnych- .xls, .pdf
 • Wniosek o dostęp wykonawców do GEOPORTALU powiatowego w trybie chronionym – .docx, .pdf
 • Regulamin korzystania z geoportalu – .pdf
 • Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych – .doc, .pdf

ZUD

WNIOSEK O KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

 • Karta sprawy – .pdf
 • WNIOSEK O KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI- .pdf
 • Wniosek o dostęp do geoportalu – dla zarządzających sieciami – .pdf

E-usługa – Obsługa inwestorów i projektantów.

1. Procedura składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1) Poprzez geoportal: http://powiatbialski.geoportal2.pl/, w zakładce „Udostępnianie materiałów zasobu i wniosku ZUD” należy samodzielnie założyć konto.
2) Po założeniu konta i otrzymaniu statusu zalogowany, użytkownik w zakładce „inne wnioski” ma dostęp do złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Wraz z wnioskiem powinna być przesłana w wersji elektronicznej propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej (PDF) oraz projekt w postaci pliku DXF.
3) Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie PZGiK.
4) Po sprawdzeniu przez pracownika PODGiK czy wniosek zawiera poprawne załączniki w wersji elektronicznej, generowany jest Dokument Obliczenia Opłaty.
5) Użytkownik uiszcza opłatę tak w module Geoportalu.
6) System ewidencjonuje wpłatę.
7) Pracownik PODGiK ustala termin narady koordynacyjnej.

2. Procedura przeprowadzania narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1) Przedstawiciele podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, mogą zaopiniować propozycje projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą modułu „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD” – https://powiatbialski.geoportal2.pl/ po otrzymaniu odpowiedniego prawa dostępu do systemu PZGiK.
2) Uczestnicy narady koordynacyjnej o jej terminie zawiadamiani są za pomocą ww. modułu.
3) Przedstawiciele podmiotów władających sieciami mają podgląd do propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i z poziomu aktywnej narady koordynacyjnej mogą uzgodnić bez uwag lub zgłosić uwagi do projektu bezpośrednio na portalu w formie tekstowej lub w formie załącznika.
4) Wyrażane uzgodnienia rejestrowane są w systemie PZGiK jako:
a) brak uwag gdy nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do propozycji projektu,
b) opis tekstowy, gdy uwagi wyrażono bezpośrednio na portalu,
c) załącznik, gdy uwagi zarejestrowano w formie załącznika.
5) Na podstawie przesłanych uzgodnień zostaje wygenerowany protokół z narady

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej

 • Karta sprawy – .pdf
 • Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej- .pdf
 • Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej od 01-12-2021r. – .pdf

Scroll to Top