Zrozumieć ich świat

„ZROZUMIEĆ ICH ŚWIAT”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od 01 września bieżącego roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczął realizację projektu „Zrozumieć ich świat” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Międzyrzecu Podlaskim. Projekt adresowany jest do rodziców dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Cel główny: Zmiana świadomości rodziców z zakresu niepełnosprawności.

Cele szczegółowe: pozytywne podejście rodziców do wychowania oraz edukacji dzieci niepełnosprawnych, umożliwienie rodzicom wyboru metod kontaktu z własnym dzieckiem, poznanie nowych możliwości funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w społeczeństwie.

Wsparciem zostanie objętych 30 opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Gminy Drelów i Kąkolewnica. We wrześniu rozpoczęty został proces rekrutacyjny uczestników projektu. Od października do grudnia odbędzie się 80 godzin szkoleń o tematyce:

 • Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Gry i zabawy przeciwko agresji
 • Pomoc dziecku z problemami emocjonalnymi i trudnościami
 • Metody pracy stosowane z moim dzieckiem niepełnosprawnym
 • Alternatywne metody komunikacji – Makaton
 • Prawa i przywileje osób niepełnosprawnych
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Obok szkoleń i warsztatów będą odbywały się cyklicznie/ trzy razy w miesiącu/ spotkania grupy wsparcia „ Aktywni Rodzice” , za które odpowiada partner projektu Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Międzyrzecu Podlaskim. W projekcie od strony partnera wezmą udział pracownicy Poradni, m.in. psycholog- mgr Bogumiła Chajbos, pedagog- mgr Bogumiła Siemińska, logopeda- mgr Iwona Kędzierska, asystent koordynatora projektu- mgr Małgorzata Świderska- Poniatowska- logopeda.

Grupa wsparcia adresowana jest do wszystkich chętnych rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW.

AKTYWNI RODZICE – grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych

PROGRAM

Cel nadrzędny programu: „Wspieranie rozwoju aktywności własnej rodziców dzieci niepełnosprawnych mające na celu egzekwowanie prawa do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia swoich dzieci”

Cele szczegółowe:

 1. Integrowanie środowiska dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie nowej płaszczyzny do dzielenia się doświadczeniami związanymi z opieką, wychowaniem i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnyc
 2. Wzrost poziomu samoświadomości:
  • czym jest dla mnie niepełnosprawność mojego dziecka
  • jakie jest jej miejsce w hierarchii moich wartości i potrzeb
  • jak niepełnosprawność wpływa na równowagę mojego życia emocjonalno – społecznego
  • jaki jest stopień jej akceptacji
 3. Dostarczenie informacji dotyczących rozwoju procesu adaptacji do niepełnosprawności w zakresie :
  • charakterystycznych okresów w życiu rodziny
  • postaw rodzicielskich
  • stanów emocjonalnych i uczuć jako mechanizmów obronnych pojawiających się w odpowiedzi na sytuacje niepełnosprawności
 4. Zwiększenie sprawczości i kompetencji rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez:
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sposobów bezpiecznego odreagowywania stresu
  • doskonalenie możliwości komunikacyjnych z dzieckiem
 5. Wzrost poziomu motywacji do pracy nad sobą i podejmowanie nowych wyzwań w opiece nad dzieckiem.

Program będzie realizowany w formie spotkań z rodzicami – łącznie 9 spotkań.

Formy realizacji programu:

 • warsztaty
 • mini wykłady
 • konsultacje

Czas realizacji programu – X, XI, XII 2009r.

„Aktywni rodzice” – grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Lp. Termin zajęć Zagadnienia Forma zajęć Czas trwania Prowadzący
1 06.10.2009r
godz.17-19
Integracja grupy. Podstawowe informacje dotyczące niepełnosprawności. Informacyjno-
warsztatowa
2 godz. B.Chajbos
B.Siemińska
I.Kędzierska
2 13.10.2009r
godz.17-19
Uświadomienie uczestnikom ich własnej hierarchii wartości. Kształtowanie motywacji do pracy nad sobą i podejmowanie nowych wyzwań w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym.  warsztaty  2 godz. B.Chajbos B.Siemińska konsultacje I.Kędzierska
3 20.10.2009r
godz.17-19
Praca nad akceptacją niepełnosprawności dziecka.  warsztaty  2 godz. B.Chajbos B.Siemińska I.Kędzierska
4 03.11.2009r
godz.17-19
Radzenie sobie z blokami emocjonalnymi i uczuciowymi poprzez aktywne metody wsparcia (relaksacje).  warsztaty  2 godz. B.Chajbos konsultacje B.Siemińska I.Kędzierska
5 10.11.2009r
godz.17-19
Masaż logopedyczny- jako metoda usprawniania aparatu artykulacyjnego.  warsztaty  2 godz. I.Kędzierska konsultacje B.Chajbos B.Siemińska
6 17.11.2009r
godz.17-19
Masaż motylkowy- jako aktywna metoda usuwania negatywnych emocji.  warsztaty  2 godz. B.Chajbos B.Siemińska I.Kędzierska
7 01.12.2009r
godz.17-19
Integracja sensoryczna, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenia oddechowe jako metody wspomagające rozwój mowy dziecka.  warsztaty  2 godz. I.Kędzierska konsultacje B.Chajbos B.Siemińska
8 08.12.2009r
godz.17-19
Prawo oświatowe a edukacja dziecka niepełnosprawnego. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 2 godz. B.Chajbos B.Siemińska I.Kędzierska
9 15.12.2009r
godz.17-19
Moja gotowość do sprostania wyzwaniom rozwojowym dziecka.  warsztaty  2 godz. B.Chajbos B.Siemińska I.Kędzierska

logo

logo

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim
w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzecu Podlaskim
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Scroll to Top