Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn – Podsumowanie

Projekt

„Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn”

Realizowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”

nr projektu: Z/2.06/I/1.1.1/168/06

okres realizacji: 09.03.2007 – 15.06.2008

Całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie nr Z/2.06/I/1.1.1/168/06/U/103/06-07 wynosiła: 14 311 741, 77 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%) w kwocie: 10 495 906, 32 zł.

Ostateczna wartość zrealizowanego projektu wyniosła: 14 306 824, 41 zł brutto, z czego:

  • wydatki kwalifikowane stanowiły: 13 989 624, 41 zł brutto,
  • wydatki niekwalifikowane stanowiły: 317 200, 00 zł,
  • dofinansowanie z EFRR (75%) wyniosło 10 492 218, 29 zł

Projekt polegał na przebudowie odcinków sieci dróg powiatowych, leżących na obszarze Gminy Terespol, o łącznej długości 12,274 km, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym:

  • odcinka drogi nr 1046L Berezówka – Kobylany o długości 4,021 km,
  • odcinka drogi nr 1074L Kobylany – Zastawek o długości 5,545 km,
  • odcinka drogi nr 1052L Zastawek – Lebiedziew o długości 2,708 km.

Zakładał ulepszenie parametrów przebudowanych odcinków dróg (w tym nośności obiektów mostowych), oraz poprawę dostępności 96,4 ha terenów inwestycyjnych. 
Założono, iż przebudowa odcinków dróg powiatowych, łączących drogi krajowe Nr 2 i 68, drogę wojewódzką Nr 816 i linię kolejową E-20, zwiększy spójność komunikacyjną obszaru przygranicznego, poprawi dostęp jego mieszkańców do infrastruktury technicznej i zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną, a tym samym przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Powiatu Bialskiego.
Wskaźniki produktu:   

L.p.  Nazwy wskaźników produktu wskazane we wniosku aplikacyjnym  Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym (wartości) Rzeczywista wartość /
% osiągnięcia wskaźnika 
1  Długość zmodernizowanej drogi (km) 12,27   12,27
100 %
2  Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli (szt.)  2
100 %
3  Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli (szt.) 13   13
100 %

 Wskaźniki rezultatu:

 

L.p.  Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku aplikacyjnym  Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym Rzeczywista wartość /
% osiągnięcia wskaźnika
1  Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (ha) 96,40  96,40
100 % 
2  Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) – kN/oś  400,00 400,00
100 % 
3  Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) – kN/oś  400,00 400,00
100 % 

Flaga UE

 

Projekt Współfinansowany
przez Unię Europejską

ZPORR

 

Przewiń do góry